CV organizacije

NVO NEXUS Vranje je osnovana 2005. godine. uz podršku međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica Belgije, što je jedinstveni slučaj u svetu.

Cilj organizacije je davanje doprinosa stvaranju humanog društva kroz kreiranje, koordinaciju i realizaciju projekata i programa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života lica u stanju socijalne potrebe, podsticanju aktivizma građana, istraživačkom radu i obrazovanju.

Ostali osnovni ciljevi su: jačanje kapaciteta građanskog društva, podsticanje multikulturalne i multietničke saradnje, smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, senzitizacija društva u odnosu na položaj marginalizovanih grupa, promocija i podrška procesima donošenja odluka i javnih politika i aktivna saradnja sa svim međunarodnim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva  NEXUS se bavi: promocijom kulturnih vrednosti i tolerancije; aktivnim učešćem na zaštiti univerzalnih ljudskih prava; pripremom i izdavanjem štampanih materijala, pamfleta, brošura, knjiga i drugih štampanih materijala za ostvarivanje ciljeva; saradnjom sa obrazovnim, zdravstvenim i humanitarnim organizacijama i ustanovama; izradom i realizacijom jasnih, volonterskih i razvojno orjentisanih i opšte korisnih programa; edukacijom gradjana na planu stručnog obrazovanja i usavršavanja; koordinacijom humanitarnog rada na nivou više opština; podsticanjem volonterizma i filantropije zajednice; podrškom prevenciji i suzbijanju siromaštva; podrškom Održivim Razvojnim Ciljevima UN