ZAVRŠENI PROJEKTI

PBILD i NVO NEXUS INFORMATIVNA KAMPANJA ZA MIGRANTE I POTENCIJALNE MIGRANTE kroz OKRUGLE STOLOVE/RADIONICE

PBILD i NVO NEXUS INFORMATIVNA KAMPANJA ZA MIGRANTE I POTENCIJALNE MIGRANTE kroz OKRUGLE STOLOVE/RADIONICE

 

PBILD u sklopu svoje komponente Upravljanje Migracija, radi na jačanju kapaciteta lokalnih vlasti, insitutcija i civilnog drustva u upravljanju migracijama i podizanju svesti o važnosti boljeg upravljanja migracijama.

Imajuci u vidu neophodnost boljeg informisanja povratnika po sporazumu o readmisiji o njihovim pravima i iskustvo NVO Nexus u direktnom radu sa povratnicima, PBILD je angažovao NVO „NEXUS-Vranje“ da realizuje aktivnosti koje će poboljšati informisanost povratnika i pomoći njihovoj integraciji.

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije

“1,2,3” - promocija rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije

 

Finansira: sredstva zajedničkog programa Ujedinjenih nacija “Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj” PBILD za jug Srbije

Od 1.jula 2011.g počela je realizacija projekta koji će dati svojevrstan doprinos promociji rodno ravnopravnih normi, etničkih i kulturnih različitosti i nenasilnog ponašanja mladih na jugu Srbije.

Projekat će raditi na promociji rodno osvešćenog i rodno senzitivnog pristupa u multi-kulturalnom okruženju kroz podsticanje među-etničke komunikacije i sprovodiće se u opštinama Vranje, Preševo i Bujanovac

„Iregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope

„Neregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope

 

Finansira: German Marshall Fund SAD, kroz program Balkanskog fonda  za demokratiju.

Juna 2011.godine u partnerstvu sa Grupom 484, NEXUS je otpočeo projekat “Neregularno može biti regularno“ - Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope.

U okviru šestomesečnog projekta, putem kvalitativnog istraživanja (fokus grupe sa migrantima i predstavnicima zainteresovanih strana), kreiranja policy dokumenta i organizacije okruglog stola, radiće se na razvoju preporuka za migracione politike i mere u Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou kao i u zemljama EU. Takođe će se raditi na razvoju preporuka za preduzimanje konkretnijih mera  koje će doprineti boljoj reintegraciji povratnika po Sporazumu o readmisiji a naročito u saradnji sa zemljama EU.