PROJEKTI

„Neregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope

„Neregularno može biti regularno“ – Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope
1/1

Finansira: German Marshall Fund SAD, kroz program Balkanskog fonda  za demokratiju.

Juna 2011.godine u partnerstvu sa Grupom 484, NEXUS je otpočeo projekat “Neregularno može biti regularno“ - Istraživanje o povratnicima iz zapadne Evrope.

U okviru šestomesečnog projekta, putem kvalitativnog istraživanja (fokus grupe sa migrantima i predstavnicima zainteresovanih strana), kreiranja policy dokumenta i organizacije okruglog stola, radiće se na razvoju preporuka za migracione politike i mere u Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou kao i u zemljama EU. Takođe će se raditi na razvoju preporuka za preduzimanje konkretnijih mera  koje će doprineti boljoj reintegraciji povratnika po Sporazumu o readmisiji a naročito u saradnji sa zemljama EU.

Projekat se realizuje u Vranju, Bujanovcu i Preševu a njegova svrha je davanje doprinosa identifikaciji faktora koji podržavaju legalne radne migracije i sprečavaju neregularne migracije, kroz komparativnu analizu regularnih i neregularnih ekonomskuh migracija na svim  nivoima migratornih procesa – odlazak u inostranstvo, boravak i povratak.

Nakon istraživanja koje će koristiti naučni pristup, svi nalazi će biti objedinjeni u jednom dokumentu (policy paper) koji će biti dostavljen lokalnim i nacionalnim zainteresovanim stranama kao i zainteresovanim stranama u zemljama EU. Diskusija o rezultatima istraživanja i predstavljanje samog dokumenta (policy document) će biti održana na nacionalnom okruglom stolu koji će se organizovati u Beogradu.